You're currently on:

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van

KOMMER-BIOPHARM B.V,. gevestigd te Heiloo, hierna te noemen:
de “Vennootschap”, welke voorwaarden ter inzage zijn gelegd ten kantore van de Vennootschap op 1 oktober 1992 en zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Alkmaar, onder nr. 1666

Artikel 1

Toepasselijkheid van deze voorwaarden, aanbiedingen.

 1. Op alle tussen de Vennootschap en de afnemer gesloten overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen, waaronder begrepen het verstrekken van adviezen, gezamenlijk aan te duiden als prestaties , zijn uitsluitend de hierna volgende voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
 2. Indien de Vennootschap optreedt als afnemer van prestaties, al dan niet in poolverband, gelden de voorwaarden die daaromtrent met de Vennootschap zijn overeengekomen.
 3. Alle door of namens de Vennootschap mondeling of in prijscouranten, dag- of weekbladen, periodieke aankondigingen, brieven, telegrammen e.d. te noemen prijzen en offertes e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor de Vennootschap op geen enkele wijze bindend.

Artikel 2

Levering en risico

 1. De zaken worden door de Vennootschap franco geleverd, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Op het moment van de feitelijke aflevering der zaken door de Vennootschap gaat de eigendom en het risico daarvan over op de afnemer met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.
 3. De door de Vennootschap opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering.
 4. In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan elke van de wil van de Vennootschap onafhankelijke omstandigheid, is de Vennootschap gerechtigd hetzij uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat de afnemer daaraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.
 5. Indien de afnemer zonder een geldige reden weigert de door hem gekochte zaken in ontvangst te nemen of overigens enige verplichting ingevolge de overeenkomst niet nakomt, zal de Vennootschap het recht hebben zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van de door Vennootschap geleden schade.

Artikel 3

Prijs en betaling

 1. Indien levering van zaken op grond van de overeenkomst plaatsvindt na drie maanden na datum van de overeenkomst is de Vennootschap gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien aan haar door derden kostprijsverhogende kosten worden doorberekend.
 2. Betaling van de prijs aan de Vennootschap dient te geschieden vóór de op de factuur vermelde vervaldatum zonder beroep op verrekening zijdens de afnemer.
 3. Indien de afnemer niet vóór de overeengekomen vervaldatum betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de Vennootschap zonder nadere ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldatum een rente inclusief boete in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 5%, alsmede alle op de inning van haar vordering vallende buitengerechtelijke kosten, overeenkomstig het incassotarief zoals laatstelijk vastgesteld door de Nederlandse Orde van advocaten, met dien verstande dat indien de werkelijke buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan voormeld incassotarief, de werkelijke kosten in rekening zullen worden gebracht.
 4. De Vennootschap houdt zich het recht voor om, alvorens tot verdere levering over te gaan, betaling te vorderen van het reeds geleverde , alsook om vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen, dan wel om de zaken onder rembours te leveren.
 5. Indien door een afnemer in enig samenwerkingsverband overeenkomsten worden gesloten met de Vennootschap dan is (zijn) naast de afnemer de overige(n), betrokken bij die samenwerking, hoofdelijk aansprakelijk.
 6. NL: Levering franco vanaf € 300,00. Bij niet franco zendingen wordt € 9 vrachtkosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

  BE: Levering franco vanaf € 300,00. Bij niet franco zendingen wordt € 12 vrachtkosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4

Eigendomsvoorbehoud en terughaalrecht

 1. Alle door de Vennootschap in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de Vennootschap tot het moment van de algehele voldoening van hetgeen de Vennootschap uit hoofde van de overeenkomst van de afnemer te vorderen heeft, rente en kosten daaronder begrepen.
 2. Indien er aanwijzingen zijn dat de afnemer niet zal betalen, is de Vennootschap gerechtigd terstond de geleverde zaken op kosten van de afnemer terug te halen.

Artikel 5

Kennisgeving van bezwaren

 1. Bezwaren naar aanleiding van orderbevestigingen en facturen, alsmede in verband met manco’s, verkeerde prestaties en uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk bij de Vennootschap te worden ingediend zo spoedig mogelijk na de ontvangst van bedoelde bescheiden c.q. na de feitelijke aflevering van de zaken. Bezwaren in verband met niet uitwendig waarneembare gebreken van de zaken dienen schriftelijk zo spoedig mogelijk na het moment dat de afnemer het gebrek redelijkerwijs had kunnen constateren, bij de Vennootschap te worden ingediend. Bij niet zo spoedig mogelijk indienen van bezwaren als bedoeld vervalt elke eventuele aanspraak terzake jegens de Vennootschap, tenzij de afnemer aantoont dat overschrijding niet aan hem te wijten is.
 2. De Vennootschap zal naar vermogen de gevolgen van de door haar aanvaarde bezwaren opheffen, dan wel de afnemer tegen afgifte aan de Vennootschap van de betrokken zaken crediteren voor de koopprijs respectievelijk de dagprijs, indien deze hoger is dan de koopprijs, of een gedeelte daarvan, afhankelijk van de aard van de tekortkoming.
 3. Terugzenden van zaken aan de Vennootschap kan niet geschieden dan na toestemming van Vennootschap.
 4. Het indienen van bezwaren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 6

Garantie

 1. De Vennootschap zal duurzame zaken, waarop garantie is verleend, vervangen danwel herstellen, wanneer deze gebreken die het directe gevolg zijn van gebruik ondeugdelijk materiaal of ondeugdelijke constructie.
 2. De in lid 1 omschreven garantie beperkt zich tot de daar bedoelde gebreken, die ontstaan zijn binnen zes maanden na de feitelijke aflevering, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
 3. Beroep op garantie dient binnen acht dagen na het moment dat de afnemer het gebrek redelijkerwijs had kunnen constateren, schriftelijk bij de Vennootschap te geschieden, bij overschrijding van welke termijn voor de Vennootschap elke garantieverplichting vervalt, tenzij de afnemer aantoont dat overschrijding niet aan hem is te wijten.
 4. De garantie voor zaken, die de Vennootschap niet zelf heeft vervaardigd , is beperkt tot de garantie die de Vennootschap bij haar leveranciers blijkt te kunnen realiseren.
 5. Gebreken die zijn ontstaan door toedoen of nalaten van de afnemer, alsmede die het gevolg zijn van veranderingen, die zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap door de afnemer of derden zijn aangebracht, vallen buiten de garantie.
 6. Bij gebruik van andere dan door de Vennootschap geleverde onderdelen vervalt alle aanspraak op garantie.
 7. Indien de afnemer zijn verplichtingen uit de met de Vennootschap gesloten overeenkomst niet nakomt, welke verplichtingen bij een beroep op garantie onverminderd blijven gelden, wordt ieder recht op garantie als in dit artikel bedoeld opgeschort en vervalt indien de afnemer niet binnen één maand nadat het recht op garantie is ontstaan, zijn verplichtingen als bedoeld is nagekomen.

Artikel 7

Aansprakelijkheidsbeperking

 1. De Vennootschap is nimmer aansprakelijk voor enige schade uit de overeenkomst of andere rechtsverhoudingen voortvloeiende, tenzij het in de branche waarin de Vennootschap werkzaam is gebruikelijk is om terzake van de schade waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit een verzekering af te sluiten, in welk geval de aansprakelijkheid van de Vennootschap niet verder strekt dan het bedrag dat de verzekering uitkeert c.q. zou uitkeren.
 2. Het in lid 1 bepaalde geldt eveneens ten behoeve van het personeel van de Vennootschap en van de zijdens de Vennootschap ingeschakelde personen.

Artikel 8

Rechtsverwerking

 1. De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering danwel het aanhangig maken van enig geschil door de afnemer terzake van of naar aanleiding van de overeenkomst tussen partijen vervalt c.q. verjaart na verloop van één jaar nadat de aanleiding daartoe is ontstaan.

Artikel 9

Toepasselijk recht; bevoegde rechter

 1. Op gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de statutaire vestigingsplaats van de Vennootschap.
Nieuwsbrief